logotype

 

 

 

 

 

Slutkonferens 15 maj 2013

Framgångsrik slutkonferens på Skansen

 

Vi kan summera en mycket lyckat slutkonferens på Skansen den 15 maj och ett projekt som alla säger sig ha nytta av. Utvärderingen ger konferensen ett högt betyg och kvaliteten på projektets resultat bedömer man vara ”mycket hög”.

De konferenspresentationer som visades på skärm » hittar du här.

Projektets slutrapport och projektets övriga böcker hittar du » här.

 

"Kundens förtroende : från pålitlig fjärrvärmeleverans mot tillitsfull relation"


Kundens förtroende

April, 2013 |

Hur uppfattar fjärrvärmeföretagen sin relation till kunderna, och hur tror de att kunderna i sin tur uppfattar fjärrvärmeföretagen? Och vad tycker kunderna? Vilken är kundernas bild av fjärrvärmeföretagens kundrelationer, och har kunderna förtroende för fjärrvärmeföretagen?

Kundens förtroende har varit ett viktigt forskningsområde inom projektet. Vi har gjort en grundlig genomlysning av förtroendebegreppet och övriga relaterade begrepp, baserat på den senaste nationella och internationella forskningen. Vi har också tagit fram en systematik – en trappa – med vilken man kan visualisera och analysera företagens arbete med kundrelationer och förtroende, och vi har anpassat den till fjärrvärmebranschen. Vi har samtidigt genomfört ett stort antal djupintervjuer med såväl kunder som fjärrvärmeföretag, för att få en bred förankring i dagens verklighet.

» Ladda ner boken "Kundens förtroende"!

Vill du beställa ett tryckt exemplar av boken? Skicka ett email till oss! Glöm inte att ange bokens titel samt din postadress!

 

"Utveckla fjärrvärmeaffären"
- en inspirationsbok

Mars, 2013 |

Företagsledningar och styrelser i dagens fjärrvärmeföretag skall hantera ett omfattande komplex av utmaningar och problem; långt mer omfattande än för 10-20 år sedan. Det innebär att man inte längre kan ta en utmaning i taget, utan måste hantera dem på ett mer samlat sätt. Det gör att problemlösningen blir mer komplex, men samtidigt öppnar det för samordningsvinster
och nytänkande av olika slag. Ett nytänkande som kan vara nödvändigt för att utveckla fjärrvärmeaffären, vidareutveckla affärsmodellen och bibehålla fjärrvärmens konkurrenskraft.

I projektet Fjärrvärmens affärsmodeller's forskning har vi samtidigt studerat och analyserat en lång rad av de metoder och erfarenheter om affärsmodellutveckling som finns etablerade, nationellt och internationellt. Många är tillämpliga i fjärrvärmeföretagen, men ingen är särskilt utvecklad för företag i energibranschen. Vi har därför, inom projektet, utvecklat en ny metod – ett ramverk – för att visualisera och analysera fjärrvärmens affärsmodeller. I boken "Utveckla fjärrvärmeaffären" presenterar vi detta ramverk. Vi visar också på hur man kan använda affärsmodellramverket i det pågående utvecklingsarbetet i fjärrvärmeföretagen, och vilket värde det då kan ge. Vår förhoppning är att boken skall stimulera och inspirera företagen i det löpande arbetet med att utveckla fjärrvärmeaffären, men också inspirera företagen till att se över och våga utmana sina affärsmodeller.

» Ladda ner boken "Utveckla fjärrvärmeaffären - en inspirationsbok"!

» Ladda ner en broschyr om boken!

Vill du beställa ett tryckt exemplar av boken? Skicka ett email till oss! Glöm inte att ange bokens titel samt din postadress!

"Behandla mig som en kund åtminstone"
- fjärrvärmekunders förväntningar på service

Februari, 2013 |

Vi presenterar fyra nya resultatblad; "Behandla mig som en kund åtminstone"- fjärrvärmekunders förväntningar på service", "Från olja till biobränslen och avfall", "Historien om fjärrvärmen - en historia om affärsmodellutveckling" och "The evolution of the business model concept - a "short" story".
» Ladda ned de nya resultatbladen!

 

Läs om projektet ...

November, 2012 |

... i det nya numret av "Aktuellt från Fjärrsyn", nr 4/2012

 

kommunikation

Företag och kunder talar förbi varandra

Oktober, 2012 |

"Fjärrvärmeföretag behöva fundera över sin självbild och hur man kommunicerar med sina kunder. Det visar en studie av etnograf Niklas Hansson inom Forskningsprojektet Fjärrvärmens Affärsmodelller." Läs artikeln som publicerats i "Forskningsprogrammet Fjärrsyn, oktober 2012" » här.

 

FAQ om prismodeller

FAQ - hur skall vår fjärrvärme prissättas?

September, 2012 |

Det finns många orsaker till att fjärrvärmeföretag nu vill se över sin prismodell. Man vill få priserna att spegla kostnadsbilden bättre, nya mätare ger bättre underlag för rättvisare prissättning, man vill ge riktiga signaler till kunder som gör sparåtgärder, med mera. Många företag har ännu pris efter kategorital istället för verklig uppmätt effekt, och har samma energipris över hela året, trots mycket olika produktionskostnad. Inom projektet samlar vi sådana frågor och svar om prismodeller som ofta återkommer, och gällande version av dessa finns » här. Vi har fyllt på FAQ-listan med nya frågor och svar.

 

 

 

» NYHETSARKIV

 

Affärsmodell - vad är det?

En affärsmodell kan sägas vara en beskrivning av hur en verksamhet tjänar pengar på en konkurrensutsatt marknad. I korthet bygger denpå kunskap om verksamhetens kunder och vad de värderar. Hit hör beskrivningar av de olika intressenternas motiv, hur produkten tillfredsställer kundbehoven samt den underliggande ekonomiska logiken och företagens vinstgenerering. Grovt indelas denna beskrivning i dels hur tjänsten eller varan produceras (utveckling, anskaffning av råvaror och produktion), dels i hur den säljs (identifiera och förstå kunder och kundbehov, försäljning och leverans). Den numeriska delen av affärsmodellen innehåller en beskrivning av de olika kassaflöden som affären bygger på. En bra affärsmodell måste också klara kravet på att visa på en robust underliggande ekonomi. Rätt använd utgör affärsmodellen ett mycket värdefullt verktyg för att skapa en förståelse för hur olika delar i ett företag bidrar till helheten.