logotype

 

 

 

 

Nyhetsarkiv

 


Juni 2012

Allt viktigare vara aktiv när man köper biobränsle

– Fjärrvärme måste produceras till en låg kostnad för att kunderna ska kunna erbjudas ett bra pris. Genom att fjärrvärmeföretaget engagerar sig i en större del av bränsleanskaffningen kan förmodligen de totala kostnaderna minska, säger Håkan Sköldberg på Profu. Han har gjort en studie om ökat engagemang kring biobränsleförsörjning inom forskningsprojektet Fjärrvärmens Affärsmodeller.

» Läs mer i "Aktuellt från Fjärrsyn", nr 3, 2012

» Ladda ner ett resultatblad!


Juni 2012

Talar fjärrvärmeföretagen och kunderna förbi varandra?

I vårt tvärvetenskapliga projekt studeras kundrelationer och bilden av kunden i fjärrvärmebranschen. Etnografen Niklas Hansson talar med ett antal fjärrvärmeföretag och med deras kunder: Hur uppfattar fjärrvärmeföretagen sin relation till kunderna och hur tror de att kunderna i sin tur uppfattar fjärrvärmeföretagen? Och från andra sidan – hurdan är
kundernas bild av fjärrvärmeföretagens kundrelationer? Skiljer den sig från hur företagen beskriver sin kundverksamhet?
» Ladda ner dokumentationen


Juni 2012

Hur har fjärrvärmeföretagen agerat efter TPA-utredningen?

I april 2011 kom TPA utredningen med sitt slut-betänkande, "Fjärrvärme i konkurrens". Där föreslås ett system för lagstadgat tredjepartstillträde till fjärr-värmenäten. Efter remissbehandling av förslaget har Näringsdepartementet tagit ställning och konstaterar att förslaget inte bör genomföras. Däremot kommer man med förslag för att stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och samtidigt säkerställa att restvärmeleverantörer får avsättning för sin värme. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att utreda och föreslå modeller för detta. I en workshop med representanter från fjärrvärmeföretag diskuterades hur man har agerat efter TPA-utredningen och vilka problem och andra förhållanden som TPA-diskussionerna har lyft fram.
» Ladda ner dokumentationen


Maj 2012

Dokumentation från workshops 2012

Under 2012 har tre workshops hållits med följande teman;
Fjärrvärmens affärsmodeller med fokus på "arenor" och "hjältar" samt "Dagens affärsmodeller och hur vi utvecklar dessa". Dokumentationen från dessa workshops finns nu tillgänglig att ladda ner.
» Ladda ner dokumentationen


Maj 2012

Hur ser framrtidens affärsmodeller ut? - resultat från workshops med styrelser och företagsledningar

"Fjärrvärmens intäkter utgör en stor del av ett energibolags vinster. Fjärrvärmens intäkter är därför viktiga vid omställning av energisystemet och för att finansiera nya produkter. Det gäller att få ut så mycket pengar som möjligt från fjärrvärmeprodukten och investera i nya energilösningar." Det är en av slutsatserna från de två workshops med styrelser och företagsledningar från olika typer av fjärrvärmeföretag som genomförts i projektet på detta tema.
» Läs mer


Maj 2012

Välbesökt seminarium om "Framtidens affärsmodeller"

Den 8 maj anordnades ett resultatseminarium om framtidens affärsmodeller. Seminariet var mycket välbesökt och de drygt 50 personerna fick ta del av de senaste resultaten om både arenor, hjältar och framtida affärsmodeller samt strategier för att nå dessa. Presentationen av resultaten följdes av reflektioner och bra diskussioner mellan deltagarna och seminarieledningen. I slutet av seminariet fick deltagarna ta ställning till olika påståenden om fjärrvärmens framtidsutsikter. Där framkom det att en majoritet av deltagarna inte tror att resultatnivån från fjärrvärmen kommer att kunna behållas på samma nivåer som idag under de kommande decennierna. De flesta ansåg inte heller att riks- och EU politiker är riktigt införstådda med villkoren som existerar för bolagen. Många tyckte att produkten är tillräckligt miljövänlig idag och ansåg att en hög miljöprestanda även lönar sig ekonomiskt.


April 2012

På vilka arenor utvecklas dagens affärsmodeller? - och hur kan de vidareutvecklas för att möta fjärrvärmens utmaningar

Det finns mängder av arenor där fjärrvärmebolagen verkar idag. De flesta behöver dock förbättras och förändras i framtiden. En arena behöver inte alltid betyda en mötesplats utan kan lika gärna beskriva hur man arbetar med/mot en viss grupp. Mer regional samverkan, förhöjd kunskapsnivå och närmare kundrelationer är det som främst efterfrågas. Alla arenor behöver utvecklas för att bättre anpassas till dagens situation. Det är således formen mer än typen av möten som behöver förbättras.
» Läs mer


April 2012

Vilka är våra framtida "hjältar"? - vad tror företagsledningar och styrelser om framtida nyckelpersoners roller i företags- och affärsmodellsutvecklingen

Fjärrvärmen kommer troligtvis att stå inför stora förändringar på grund av minskande värmeunderlag de kommande åren, något som historiskt aldrig tidigare har hänt. Vad händer om intäkterna från fjärrvärmen minskar? Hur påverkar det resten av företaget? Är dagens företagsledningar redo att hantera denna nya situation?

Hur blir man mer attraktiv på marknaden och samtidigt behåller existerande kunder? Behöver prismodellerna ändras för att möta konkurrenterna? Har vi rätt folk i företagen för att kunna kommunicera en prismodellförändring på rätt sätt? Måste aktiviteten mot politiker och ägare öka? Vem gör det?
» Läs mer

Mars 2012

Framgångsrikt koncept tämjer tuffa utmaingar

"I takt med att fjärrvärmeföretagens exponering för nya utmaningar ökar, ökar också behovet av att utveckla och tillämpa nya strategier för att möta dessa. Ety framgångsrikt koncept är att arbeta utifrån mångsidigt värde, vilket skulle passa fjärrvärmebranschen. Det visar nya forskning från Fjärrvärmens Affärsmodeller."
» Läs mer i nyhetsbrevet "Aktuellt från Fjärrsyn", mars 2012


Januari 2012

Halvtidsrapport - Fjärrvärmens Affärsmodeller

Nu har vi, halvvägs in i projektet, samlat alla de forskningsresultat som framkommit under projektets första hälft, samt regogjort för det tvärvetenskapliga arbetssättet och den aktiva tvåvägskommunikation som tillämpas mellan forskningsprojektet och dess intressenter.
» Läs mer i Halvtidsrapporten och Underlagsrapporterna!


Januari 2012

Uthållig konkurrenskraft i fjärrvärmebranschen

Svenska fjärrvärmebolag är bra på statiskt värdeskapande där effektivisering av existerande processer står i fokus. Genom ökat fokus på mångsidigt värdeskapande kan bolagen bibehålla och öka sin legitimitet ytterligare. » Läs mer


Januari 2012

Mångsidigt värde - ett sätt att tämja elakartade problem

Dagens strategiarbete kretsar ofta runt så kallade elakartade utmaningar. I princip kan dessa utmaningar mötas utifrån två perspektiv: det processorienterade och det måldrivna. Genom att förlita sig på "mångsidigt" värde som mål för verksamheten kan "elakartade" utmaningar lindras. » Läs mer


December 2011

Hjältar och arenor i fjärrvärmebranschen

Att förändra sin affärsmodell är tidskrävande och svårt men det finns sätt att förenkla processen. Företaget kan etablera arenor där företaget kan driva en klar, neutral och syftesdriven kommunikation med olika intressenter. » Läs mer


December 2011

Specialisering genom omstrukturisering

Det är inte ovanligt att både ägare och ledning frågar sig om företagets organisation och affärsmodell är den mest effektiva för den uppgift som organisationen satts att utföra. » Läs mer


December 2011

Prismodellerna subventionerar sparande

Dagens prismodeller ger ett alltför stort incitament till energieffektiviseringar hos kunderna. Fjärrvärmeföretagen subventionerar därigenom kundernas effektiviseringsåtgärder. » Läs mer


November 2011

Fjärrvärmens prismodeller kan utvecklas

Två tredjedelar av fjärrvärmeföretagen har en prismodell som är helt eller nästan helt relaterad till kundens energiförbrukning och därmed rörlig. » Läs mer


November 2011

Lyckat resultatseminarium i Stockholm

Den 29 november 2011 arrangerade projektet ett resultatseminarium i Stockholm med temat "Framtidens Prismodeller". » Läs mer


November 2011

Uppskattad närvaro vid Svensk Fjärrvärmes årsmöte i Norrköping

» Läs mer


Oktober 2011

Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen och dess kunder

Dagens prismodeller ger ett alltför stort incitament till energieffektiviseringar hos kunderna. Fjärrvärmeföretagen subventionerar därigenom kundernas effektiviseringsåtgärder. » Läs mer


Oktober 2011

Fjärrvärmens Affärsmodeller inleder studie om kundernas syn på fjärrvärmeföretagen och dess prismodeller

Studien leds av Centrum för konsumtionsvetenskap och innefattar kundernas syn på fjärrvärmeföretagen och dess prismodeller.

» Läs mer


September 2011

Prismodellerna i Reko Fjärrvärme

En kartläggning av 189 fjärrvärmesystem visar att de prismodeller som används idag är utformade på många olika sätt.. » Läs mer


September 2011

"Uppdatera priset till kunderna"

Många fjärrvärmeföretag börjar känna problem med sina prismodeller. I projektet Fjärrvärmens Affärsmodeller har man fördjupat sig i frågan. "Forskningsprogrammet Fjärrsyn september 2011" uppmärksammar projektets resultat.

» Läs mer


Augusti 2011

Intresse för svenska utmaningar

För att fjärrvärmen ska vara framgångsrik på lång sikt krävs affärsmässig framgång, därför är det så viktigt att utveckla de affärsmodeller som fjärrvärmeföretagen har. Det budskapet hade Anders Sandoff, vetenskaplig ledare för Fjärrvärmens Affärsmodeller, med sig när han talade på Euroheat & Powers kongress i Paris den 10 maj.
» Läs mer i nyhetsbrevet "Aktuellt från Fjärrsyn" nr 2 2011, sid 3!


Maj 2011

Projektet på podiet i Ronneby

Året Fjärrvärmedagar hade ”fjärrvärme i framtiden” som tema, men inriktning på vilka långsiktiga strategier som krävs för att möta fjärrvärmens utmaningar.
» Här hittar du våra presentationer från Fjärrvärmedagarna


Februari 2011

Nya forskningsresultat

Två nya intressanta resultat i korthet publiceras -"Vad gör kunder mer aktiva och nöjda - erfarenheter från sex branscher" samt "Prismodellens komponenter - deras för- och nackdelar".


Januari 2011

TPA utmanar fjärrvärmeföretagens affärsmodeller

Den 30 april 2011 presenteras resultaten från den statliga utredningen om så kallat tredjepartstillträde (TPA) i fjärrvärmebranschen. Inom ramen för detta projekt om Fjärrvärmens Affärsmodeller kommer tredjepartstillträde att studeras ingående.
» Läs mer


December 2010

Nya forskningsresultat: Affärsmodeller, prismodellstrategier och ägarstyrning

Projektets första preliminära forskningsresultat är nu publicerade. Du kan bland annat läsa om vad affärsmodeller är och hur de skapas. Du kan även läsa om hur konkurrenskraften maximeras genom olika prismodellstrategier i fjärrvärmebranschen, samt om ägarstyrningens praktik i de kommunala fjärrvärmebolagen.


Oktober 2010

Projektstart

Fjärrsyn satsar på en omfattande tvärvetenskaplig studie för att få bättre kunskap och verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet ska genomföras av forskare på konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg. » Läs mer


Oktober 2010

Ny forskning skall ge smartare fjärrvärmeaffärer

Forskningsprojektet "Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller" är det första tvärvetenskapliga projektet som genomförs i Fjärrsyn.. » Läs mer