logotype

 

 

 

 

Projektbeskrivning

 

 

Fjärrvärmens Affärsmodell är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som genomförs inom ramen för forskningsprogrammet Fjärrsyn. Projektet är treårigt, med projektstart under hösten 2010. Forskningsarbetet bedrivs genom tvärvetenskapliga delstudier organiserade under dessa två huvuddelprojekt, samt genom gemensamma syntesarbeten. Projektet leds av en kompetent projektledning och vetenskaplig ledning samt ledande forskare från olika discipliner för att säkerställa professionella tvärvetenskapliga forskningsresultat samt projektets övergripande framgång.

Projektet genomförs genom ett samspel mellan verksamma praktiker i fjärrvärmeföretagen och forskarna. Målet är att samproducera kunskap. I en sådan ansats påverkas forskningens fokus – förutom av forskarnas probleminventering och erfarenheter – också av företagens uppfattningar om viktiga områden att utveckla eller områden som uppfattas som särskilt problematiska.

Projektets forskning är organiserad i två huvuddelar:

1. "Fjärrvärmeföretagens framtida affärsmodell" – vars syfte är att analysera utvecklingsvägar, genom vilka fjärrvärmeföretagens affärsmodeller kan utvecklas avseende en eller flera delkomponenter, med målet att fjärrvärmens konkurrenskraft skall stärkas.

2. "Fjärrvärmeföretagens affärslogik och strategiska praktik" – vars syfte är att utifrån fjärrvärmebranschens speciella affärslogik och dagens strategiska praktik hos företagen i branschen, skapa kunskap om förutsättningar för utveckling av framtida affärsmodeller. Kunskapen om dessa förutsättningar utgör en nyckelfaktor vid utvecklandet av framtidens affärsmodeller.

Fjärrvärmeföretagens framtida affärsmodell

I projektets delområde "Fjärrvärmeföretagens framtida affärsmodell" undersökas hur olika delförändringar av fjärrvärmeföretagens affärsmodeller kan påverka konkurrenskraften. Nedan listas exempel på forskningsfrågor som kan vara intressanta att undersöka:

  Värdeerbjudande: Vilka förutsättningar finns för att skapa ytterligare värde i fjärrvärmeerbjudandet sett ur både ett kundperspektiv och ett leverantörsperspektiv?
  Relationer: Fjärrvärmebolagen har oftast en mycket hög marknadspenetration och därmed ett omfattande värde i sina etablerade kundrelationer. Hur ser det ut i framtiden?
  Värdekedja och värdenätverk: Går det att skapa mer värde och uthålligare konkurrenskraft för fjärrvärmen? Vad är möjligt att göra med tanke på den platsspecifika branschlogik som utmärker fjärrvärmen? Vad är önskvärt sett ur både kund- respektive leverantörsperspektiv?
  Kärnförmågor och kärnresurser: Skulle en strategisk inriktning för fjärrvärmeföretagen med offensiva satsningar på en mer diversifierad produktionsmix kunna skapa ett framtidsscenario där enskilda företags och branschens konkurrenskraft stärkts väsentligt?
  Kostnadsstruktur: Vilka olika förutsättningar har olika typer av bolag i branschen att styra sin verksamhet mot förändrade affärsmodeller och en mer konkurrenskraftig situation? Hur kan olika affärsmodeller bidra till att öka den operationella flexibiliteten?
  Intäktsströmmar: Kan fjärrvärmebolagen förändra sina intäktsströmmar för att behålla och helst öka försäljningsvolymer samt vinstmarginal? Hur kan olika prismodeller påverka fjärrvärmeföretagens konkurrenskraft?

   

Fjärrvärmeföretagens affärslogik och strategiska praktik

Fjärrvärmeföretagens affärsmodeller har utvecklats under lång tid och kan sägas vara beskrivning av hur företagen och branschen ser på sin verksamhet, produkt och värde för kund. Under senare tid är det dock just dessa affärsmodeller som erhållit kritik från kunder såväl som intresseorganisationer och myndigheter (såsom t.ex. Konkurrensverket och Energimarknadsinspektionen). För att förstå hur dessa affärsmodeller framgångsrikt kan förändras är det viktigt att ha bra kunskap om hur de fungerar idag. Inom projektet görs därför en grundlig studie på ett antal företag, där forskare följer ett antal strategiska frågor, områden eller projekt stadda i förändring.

Därutöver kan följande forskningsfrågor vara viktiga att studera inom detta delområde:

Hur beskriver branschföreträdare själva fjärrvärmens affärslogik och affärsmodell?
Hur bedrivs strategiskt förändringsarbete i fjärrvärmebolag?
Vilka hinder finns i arbetet med att förändra fjärrvärmeföretagens affärsmodeller?
Vilka förutsättningar finns det för att skapa ökat lärande och innovation i strategiutvecklingsarbetet?
Vilken roll har fjärrvärmekunden och hur bör relationen med denne utvecklas i fjärrvärmeföretagens framtida affärsmodell? /
Hur tydlig är miljöfrågan i hushållens attityder till och förbrukning av värme och hur kan man underlätta för konsumenten att minska sin miljöpåverkan?

Helhetsperspektiv. På marknader som fjärrvärmemarknaden där köparrollen och konsumentrollen är delad mellan olika aktörer är det av särskild vikt med ett helhetsperspektiv på köp och konsumtion. Vi kommer därför också att följa hur konsumentens vardagspraktik (vad man gör i bostaden) och värderingar (idéer om den bekväma bostaden) översätts till behov och önskemål på värme och komfort i bostaden och sedan via intresseorganisationer, föreningar och fastighetsägare blir en del i fjärrvärmeföretagets verksamhet. En förståelse för hur konsumtionen och produktionen kopplas samman via nätverket av aktörer, distributionssystem och apparater samt kunskap om vilka möjligheter och hinder som finns på vägen är centralt för att bygga långsiktiga kundrelationer.