logotype

 

 

 

 

Resultat

 

 

Slutrapport för Fjärrsynprojektet : Fjärrvärmens Affärsmodeller


» Ladda ner slutrapporten (pdf)

Sammanfattning av
Slutrapport för Fjärrsynprojektet : Fjärrvärmens Affärsmodeller

 

» Ladda ner sammanfattningen (pdf)


Resultatblad


Historien om fjärrvärmen

"Behandla mig som en kund åtminstorne" - fjärrvärmekundens förväntningar på service

Kundrelationer är en viktig dimension av affärsmodellen och av stort intresse för fjärrvärmebranschen. Kundservice, kundlojalitet och kundförtroende karaktäriseras av att de handlar om pågående processer av återkoppling och (kund-)relationsbyggande. En dimension av kundrela-tionen är förväntningar på service.

» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Historien om fjärrvärmen

Historien om fjärrvärmen - en historira om affärsmodellutveckling

Fjärrvärmen som produkt startade 29 oktober 1948 i Karlstad. Det var dåvarande Karlstads Mekaniska Verkstad som efterfrågade en tryggare elförsörjning och värme till sina lokaler. För att inte bolaget skulle lämna Karlstad för Uddevalla byggde kommunen ett kraftvärmeverk i Yttre hamn, som fortfarande tas i drift när värmebehovet är som störst under året. Redan då fanns det således en kommunal industripolitik.

» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Från olja till biobränslen och avfall

Från olja till biobränslen och avfall
- en resa utan motstycke

För 30 år sedan producerades fjärrvärme med olja. Idag är oljeandelen mindre än en tiondel. Omställningen inom fjärrvärmeproduktionen saknar motstycke i det svenska energisystemet. Kartorna nedan illustrerar på ett utmärkt sätt hur fjärrvärmen bröt oljeberoendet på tio år, och hur resan sedan fortsatte till den produktionsmix vi har idag. Den mest differentierade fjärrvärmeproduktionen hade vi i början av 1990-talet. Övergången från olja till mer gröna bränslen, har minskat utsläppen av koldioxid och försurande ämnen kraftigt. Vi har också brutit beroendet av importerade bränslen.

» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


The evolution of the business model concept

The evolution of the business model concept - a "short" story

Here we tell the story of how the business model concept has evolved. The story is told through four researchers´ or research groups´ presentations. The development has occurred during only a few decades, which must be seen as a very short period. The development has so far not resulted in a synthesis, merging all aspects into one single widely accepted model. Instead different models or descriptions continue to exist side by side.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Ökat engagemang kring biobränsleförsörjningen

Ökat engagemang kring biobränsleförsörjningen

En viktig del av fjärrvärmeföretagets affärsmodell är att arbeta aktivt med nyckelresurser. Bland dessa återfinns de dominerande bränslena som företaget baserar sin energiproduktion på. För typiska svenska fjärrvärme-företag är det dominerande bränslet biobränsle. Vi ser en trend att fjärrvärmeföretagen alltmer engagerar sig i biobränsleförsörjningen. Här redovisar vi ett antal åtgärder som kan kopplas till detta. Genomgången bygger på sådant som vi har funnit i kontakt med fjärrvärmeföretagen, bland annat genom en telefonenkät till bränsleansvariga på fjärrvärmeföretag. Fördelarna med ett ökat engagemang i biobränsleförsörjningen kan sammanfattas som lägre bränslekostnader och tryggare bränsleleveranser. En ytterligare potentiell fördel kan vara att det ökade engagemanget och den ökade kunskapsnivån inom företaget ger upphov till nya affärsmöjligheter.

» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Talar fjärrvärmeföretagen och fjärrvärmekunderna förbi varandra?

Talar fjärrvärmeföretagen och fjärrvärmekunderna förbi varandra?
- kundrelationer observerade av en etnograf

I vårt tvärvetenskapliga projekt studeras kundrelationer och bilden av kunden i fjärrvärmebranschen. Etnografen Niklas Hansson talar med ett antal fjärrvärmeföretag och med deras kunder1: Hur uppfattar fjärrvärmeföretagen sin relation till kunderna och hur tror de att kunderna i sin tur uppfattar fjärrvärmeföretagen? Och från andra sidan – hurdan är kundernas bild av fjärrvärmeföretagens kundrelationer? Skiljer den sig från hur företagen beskriver sin kundverksamhet?

Svaret är inte entydigt ja men starka indicier - från de samtal som hittills genomförts - pekar mot att företagen förmodligen borde skärpa både sin självbild och marknadsarbetet när det gäller kundrelationerna. Företagets perspektiv kännetecknas i grunden av att relationen gäller teknik och att ta betalt. Men man breddar numera sin kontaktyta mot kunderna med fler tjänster och fler tillfällen till dialog. Kundens perspektiv domineras bland annat av en irritation över fjärrvärmeföretagets monopolsituation, vilket anses ha skapat en oförstående och rigid inställning hos fjärrvärmeleverantören. Men, kunderna påpekar att en attitydförändring pågår.

» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


På vilka arenor utvecklas dagens affärsmodeller?

Hur har fjärrvärmeföretagen agerat efter TPA-utredningen?
- resultat från en workshop i april 2012

I april 2011 kom TPA utredningen med sitt slut-betänkande, "Fjärrvärme i konkurrens". Där föreslås ett system för lagstadgat tredjepartstillträde till fjärr-värmenäten. Efter remissbehandling av förslaget har Näringsdepartementet tagit ställning och konstaterar att förslaget inte bör genomföras. Däremot kommer man med förslag för att stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden och samtidigt säkerställa att restvärmeleverantörer får avsättning för sin värme. Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att utreda och föreslå modeller för detta. I en workshop med representanter från fjärrvärmeföretag diskuterades hur man har agerat efter TPA-utredningen och vilka problem och andra förhållanden som TPA-diskussionerna har lyft fram.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


På vilka arenor utvecklas dagens afffärsmodeller?

Hur ser framtidens affärsmodeller ut?
- resultat från workshops med styrelser och företagsledningar

"Fjärrvärmens intäkter utgör en stor del av ett energibolags vinster. Fjärrvärmens intäkter är därför viktiga vid omställning av energisystemet och för att finansiera nya produkter. Det gäller att få ut så mycket pengar som möjligt från fjärrvärmeprodukten och investera i nya energilösningar." Det är en av slutsatserna från de två workshops med styrelser och företagsledningar från olika typer av fjärrvärmeföretag som genomförts i projektet på detta tema.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


På vilka arenor utvecklas dagens affärsmodeller?

På vilka arenor utvecklas dagens affärsmodeller?
- och hur kan de vidareutvecklas för att möta fjärrvärmens utmaningar

Det finns mängder av arenor där fjärrvärmebolagen verkar idag. De flesta behöver dock förbättras och förändras i framtiden. En arena behöver inte alltid betyda en mötesplats utan kan lika gärna beskriva hur man arbetar med/mot en viss grupp. Mer regional samverkan, förhöjd kunskapsnivå och närmare kundrelationer är det som främst efterfrågas. Alla arenor behöver utvecklas för att bättre anpassas till dagens situation. Det är således formen mer än typen av möten som behöver förbättras.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Vilka är våra framtida "hjältar"?

Vilka är våra framtida "hjältar"?
- vad tror företagsldeningar och styrelser om framtida nyckelpersoners roller i företags- och affärsmodellsutvecklingen

Fjärrvärmen kommer troligtvis att stå inför stora förändringar på grund av minskande värmeunderlag de kommande åren, något som historiskt aldrig tidigare har hänt. Vad händer om intäkterna från fjärrvärmen minskar? Hur påverkar det resten av företaget? Är dagens företagsledningar redo att hantera denna nya situation?

Hur blir man mer attraktiv på marknaden och samtidigt behåller existerande kunder? Behöver prismodellerna ändras för att möta konkurrenterna? Har vi rätt folk i företagen för att kunna kommunicera en prismodellförändring på rätt sätt? Måste aktiviteten mot politiker och ägare öka? Vem gör det?

» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


"Mångisidigt värde"

"Mångsidigt värde" - ett sätt att tämja elakartade problem

Dagens strategiarbete kretsar ofta runt så kallade elakartade utmaningar. I princip kan dessa utmaningar mötas utifrån två perspektiv: det processorienterade och det måldrivna. Genom att förlita sig på "mångsidigt" värde som mål för verksamheten kan "elakartade" utmaningar lindras. Fjärrvärmeföretag kan ta till sig dessa tankegångar för att bättre hantera både strategiska utmaningar så väl som legitimitetsproblem men en implementering kan kräva stora förändringar av hur företaget skall drivas. Vissa företag har dock kommit en bit på väg.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Uthållig konkurrenskraft i fjärrvärmenbranschen

Uthållig konkurrenskraft i fjärrvärmebranschen

Svenska fjärrvärmebolag är bra på statiskt värdeskapande där effektivisering av existerande processer står i fokus. Genom ökat fokus på mångsidigt värdeskapande kan bolagen bibehålla och öka sin legitimitet ytterligare. Detta fordrar dock ett mer dynamiskt perspektiv på utvecklingen av bolagets affärsmodell. Ett sätt att göra detta på är att knyta företagets huvudintressenter närmre företagets strategiutvecklingsprocess vilket ger en förmåga att svara på förändringar snabbare och flexiblare än i fallet då företaget fokuserar på ett smalare värdeskapande
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Prismodellerna subventionerar sparande

Hjältar och arenor i fjärrvärmebranschen

Att förändra sin affärsmodell är tidskrävande och svårt men det finns sätt att förenkla processen. Företaget kan etablera arenor där företaget kan driva en klar, neutral och syftesdriven kommunikation med olika intressenter. Organisationen bör därför fråga sig om de arenor som företaget har inom och utanför organisationen idag räcker till för att hämta och sprida information och kunskap? Därefter bör företaget se över vilken typ av hjältar som lyfts fram när diskussioner förs på dessa arenor. Om denna beskrivning av företagets interna situation känns relevant kan det vara på sin plats att fråga sig om verkligen den typ av hjältar som löste gårdagens problem även kommer att kunna lösa de utmaningar som organisationen står inför idag eller i framtiden?
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Prismodellerna subventionerar sparande

Specialisering genom omstrukturering
- en möjlig affärsmodell för att möta framtiden

Det är inte ovanligt att både ägare och ledning frågar sig om företagets organisation och affärsmodell är den mest effektiva för den uppgift som organisationen satts att utföra. Utredningen om tredjepartstillträde (TPA) har för fjärrvärmebranschen lyft upp frågan på dagordningen genom att rekommendera en företagsmässig uppdelning förutsatt att en konkurrent vill etablera sig i det berörda systemet. Fjärrvärmeföretagen står därmed inför en potentiellt påtvingad omorganisation och specialisering av både organisationen och affärsmodellen. Forskare har i andra sammanhang observerat att det kan finnas fördelar med sådan specialisering. Frågan är om dessa teoretiska fördelar är applicerbara i den svenska fjärrvärmebranschen?
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Prismodellerna subventionerar sparande

Prismodellerna subventionerar sparande

Dagens prismodeller ger ett alltför stort incitament till energieffektiviseringar hos kunderna. Fjärrvärmeföretagen subventionerar därigenom kundernas effektiviseringsåtgärder. Den minskade kostnad som kunden får vid en effektivisering är större än den kostnadsminskning som fjärrvärmeföretaget gör, genom minskad produktionsvolym. Detta gäller för så gott som alla svenska fjärrvärmeföretag, även många av dem som nyligen bytt prismodell.

På sikt är det en ohållbar situation. Det betyder att man riskerar att urholka företagets lönsamhet, eller måste höja priserna, när förbrukningen hos kunderna minskar.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Fjärrvärmens prismodeller kan utvecklas

Fjärrvärmens prismodeller kan utvecklas
- för stor energidel och för lite säsongsdifferentiering i prismodellerna för flerbostadshus och lokaler

Två tredjedelar av fjärrvärmeföretagen har en prismodell som är helt eller nästan helt relaterad till kundens energiförbrukning och därmed rörlig. Många av dessa företag har visserligen priskomponenter som kan ses som fasta eller effektrelaterade, men i praktiken är de baserade på värden för energiförbrukningen (möjligen med något års fördröjning). En stor del av fjärrvärmeföretagen har dessutom samma energiavgift hela året, trots att marginalkostnaden för produktionen är högre på vintern än på sommaren.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen

Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen och dess kunder

Ett stort spillvärmeutnyttjande i fjärrvärmeproduktionen möjliggör ett lägre fjärrvärmepris och en högre vinstmarginal för fjärrvärmeföretaget. Spillvärme är alltså en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen, vilket är en viktig förklaring till att de visar ett så stort intresse för att utnyttja spillvärme. De har alltså redan idag all anledning att utnyttja spillvärme så långt det är rimligt. Våra forskningsresultat ger inte skäl att tro att ett införande av TPA skulle öka användningen av spillvärme i fjärrvärmen, jämfört med en utveckling utan TPA.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Spillvärme är en framgångsfaktor för fjärrvärmeföretagen

Analys av TPA-förslaget
- baserat på studier av verkliga fjärrvärmesystem

TPA-utredningen lade förslag om införande av TPA våren 2011. I utredningen anges den önskade "färdriktningen" för ett införande av TPA för fjärrvärme, men man säger också tydligt att man inte fullt ut har kunnat bedöma de långsiktiga konsekvenserna av förslaget. Ambitionen med denna kon-sekvensanalys har därför varit att analysera de konsekvenser utredningens förslag har på enskilda fjärrvärmesystem, som ett komplement till utredningens egna, mer översiktliga konsekvensanalyser.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


fjärrvärmens utmaningar

Prismodellerna i Reko Fjärrvärme

En kartläggning av 189 fjärrvärmesystem visar att de prismodeller som används idag är utformade på många olika sätt. De priskomponenter som utgör prismodellerna är i princip branschgemensamma, men används i en mängd olika kombinationer för att skapa unika prismodeller.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


100 ways to make profit with district heating

100 ways to make profit with district heating

A business model is a conceptual framework which can be used to describe the layout of a business by indicating important circumstances regarding certain generic aspects. Given the challenges posed on the district heating business model, in terms of regulatory pressures, decreasing heat demand etc., we have been analyzing various aspects of the district heating business logic which can be fruitful to consider for securing long term prosperity.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


fjärrvärmens utmaningar

Fjärrvärmens utmaningar

Fjärrvärmen är fortsatt konkurrenskraftig, men ställs nu inför delvis nya utmaningar. Nya kundkrav, minskande efterfrågan och TPA är utmaningar som fjärrvärmeföretagen måste ta på största allvar. Dessa utmaningar kommer också i olika hög grad att påverka företagens affärsmodeller.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


minskade leveranser utmanar fjärrvärmen

Minskade leveranser utmanar fjärrvärmen
- energieffektivisering, vämepumpar och klimatförändring utmanar bolagen och dess affärsmodeller

Fjärrvärmeleveranserna minskar i många av våra fjärrvärmesystem. Det skapar utmaningar för fjärrvärmen. Orsakerna är flera: Energieffektivisering i bebyggelsen minskar uppvärmningsbehovet hos befintliga kunder. Alltfler kunder väljer också att delkonvertera till värmepumpar.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


vad menar folk när de säger affärsmodell?

Vad menar folk när de säger "affärsmodell"?

Idag används begreppet "affärsmodell" flitigt, särskilt inom IT-området, men även inom alla andra områden. Det finns också särskilda hemsidor som fördjupar sig i begreppet, dess användning och hur företagens affärsmodeller utvecklas. Här visar vi ett axplock från Internet, för att ge en uppfattning om hur begreppet "affärsmodeller" används i dagligt tal idag.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


prismodelens komponenter

Prismodellens komponenter
- deras fördelar & nackdelar

Utformningen av prismodellen erbjuder möjligheter flr fjärrvärmeföretaget. Beroende på vad man vill åstadkomma så kan de olika priskomponenterna kombineras på olika sätt.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


vad gör kunder mer aktiva och nöjda

Vad gör kunder mer aktiva och nöjda
- erfarenheter från sex olika branscher

Fjärrvärmebranschen har i likhet med andra branscher alltid varit konkurrensutsatt. Omregleringar av marknader har skett kontinuerligt och följer principer som söker öka konkurrensen mellan aktörer på de aktuella marknaderna.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


TPA kan kräva affärsmodeller

TPA kan kräva nya affärsmodeller
- införs TPA måste fjärrvärmebranschen tänka om

Tredjepartstillträde (TPA) till fjärrvärmenäten beskrivs i direktiven till TPA-utredningen som en metod för att åstadkomma effektivare fjärrvärmeproduktion, lägre fjärrvärmepriser och ökad valfrihet för kunderna. TPA kan införas på flera olika sätt. De mest genomgripande skulle få stor påverkan på fjärrvärmeföretagens affärsmodeller.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)


Affärsmodeller

Affärsmodeller - vad är det och hur skapas de?

Affärsmodeller används för att tydliggöra den logik som ligger till grund för en affärsidé. Den utgör en konceptuell ritning över hur företaget skall tjäna pengar.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)

 

 


Prismodellstrategi

Prismodellstrategier i fjärrvärmebranschen

Ett fjärrvärmeföretag har i stor utsträckning förbrukningsbaserade intäktströmmar, vilket skapar sällsynta möjligheter jämfört med företag i många andra branscher. Dessa möjligheter kan tas tillvara genom tillämpning av olika prismodellstrategier.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)

 

 

 

 

 


Ägarstyrning

Ägarstyrningen i de kommunala fjärrvärmebolagen

För att skapa förståelse för på vilka sätt det kommunala ägandet påverkar energibolagens verksamhet och inriktning så behöver vi mera i detalj studera ägarstyrningens praktik.
» Ladda ner ett resultatblad (pdf)